PİR ES-SEYYİD ABDÜLMECİD SİVASİ HAZRETLERİ

PİR ES-SEYYİD ABDÜLMECİD SİVASİ HAZRETLERİ

Anadolu’da yetişen evliyanın büyüklerinden Halvetiyye yolunun Şemsiyye kolu kurucusu Şemseddin Sivasi Hazretlerinin biraderi olan Şeyh Muharrem Efendinin oğludur. İsmi ABDÜLMECİD künyesi Ebül-Hayr, lakabı Mecüdüddin’dir.

İsmi Abdülmecid Şirvani’nin hürmeten konmuştur. Abbülmecid Efendi SİVASİ ismiyle meşhur olmuştur. 971 (M.1563) senesinde Tokat’ın Zile ilçesinde doğdu. 1049 (M.1639) senesinde İstanbul’da vefat ederek evinin bahçesi olan şimdiki bulundukları türbeye gömülmüştür.

Küçük yaşından itibaren babasından ilim öğrendi amcası Şemseddin Efendi’den (KARA ŞEMS) zahiri ve batıni ilimlerini tahsil etti. Arabi ilimler, Fıkıh, Tefsir ve Hadis ilimlerinde yüksek derece sahibi oldular. 30 yaşına geldiklerinde Mürşidi ve aynı zamanda amcası olan Şemseddin Efendi tarafından Merzifon’a bilahere Zile’deki Halveti dergahına vazifelendirildi.

1013 (M.1604) senesinde Sivas’taki Şemsiyye Dergâhı Şeyhi Recep Efendi vefat edince onun vazifesini yürüttü.

İlim ve irfandaki şöhretini duyan Sultan Üçüncü Mehmet Han tarafından İstanbul’a davet edildi. İstanbul’a gelen Abdülmecid Efendi ilk vaazını Ayasofya Camii’nde verdi.

Çarşamba’da bulunan Mehmet Ağa dergahında vazifelendirildi. Şeyhülislam Sunullah Efendi tarafından yaptırılan Hüsam Bey Camii’nde, Yavuz Sultan Selim Camii’nde Cuma vaizi olarak görev yaptılar. Selim Camii civarında SİVASİ dergahını inşa ettirdi.

Şemsiyye’nin SİVASİYE şubesini kurup İstanbul’da yaymaya çalıştı.

Sultanahmet Camii yapılırken duada bulunup, temele ilk taşı koyarak, camii ibadete açıldığında ilk vaazı ABDÜLMECİD Efendi Hazretleri verdiler.

Üçüncü Mehmet, Genç Osman ve Dördüncü Murat devirlerinde yaşadılar.

Sultan Dördüncü Murat Han’ın Bağdat’ın fethini müjdelemiş, padişah sefere çıkarken Hz. Ömer’in kılıcını beline kuşatmıştır.

Şeyhi Mahlasıyla pek güzel şiirler yazan ABDÜLMECİD SİVASİ Hazretlerinin pek çok kıymetli eserleri vardır. Bunlardan en meşhuru Fatiha Tefsiri ve Mesnevi Şerhidir.

Yanındaki Sanduka 1122 (M.1716) tarihinde 103 yaşında vefat eden oğlu ŞEYH ABDÜLBAKİ Efendi’ye aittir.

Türbe ABDÜLMEVİD SİVASİ Hazretlerinin vefatından 2 yıl sonra gördüğü rüya üzerine MAHPEYKER KÖSEM SULTAN tarafından yaptırılmıştır.

Türbe 1970 yılında vakıflar tarafından tamirat görmüş olup Halvetiyye yolunun Cerrahiye kolu Şeyh’lerinden SAFER DAL Efendi’nin halifelerinden İSKENDER NACİ ŞİRİN BABA Efendi’ye bir mana ile SİVASİ Hazretlerinin dergahına görevi tevdi edildi. Bunun üzerine İSKENDER NACİ ŞİRİN BABA’nın nezaretinde necip yardımsever vatandaşların destek ve katkılarıyla bu konuma getirilmiştir.

Nişanca Mh. Eyüp Nişanca Cd. No: 7Eyüp Sultan / İstanbul

Copyright © 2023 by CR Medya. All rights reserved.